[icon class= »icon-forward3″] Le mercredi 14 août

[icon class= »icon-forward3″] Le jeudi 15 août, Assomption de la Sainte Vierge

 

   

[icon class= »icon-forward3″] Le vendredi 16 août

   

[icon class= »icon-forward3″] Le samedi 17 août

[icon class= »icon-forward3″] Le dimanche 18 août

Merci au photographe Louis-Marie Grossler.